A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Опорний заклад "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради

Освітня програма І ступеня 1,2 класи 2019-2020 навчальний рік

Дата: 25.02.2020 14:58
Кількість переглядів: 76

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) для 1,2 класів

ОЗЗСО «Мутинська загальноосвітня І-ІІІ ступенів

Кролевецької районної ради Сумської області»

 

Загальні положення освітньої програми
І ступеня ( початкова освіта )

 

Освітню програму Мутинської ЗОШ І – ІІІ ступенів  І ступеня (початкова освіта) для 1 та 2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти і сформовано згідно типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затверджена Колегією МОН  України 22 лютого 2018 року Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-  логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

З урахуванням  виконання вимог освітньої  програми з варіативної частини

навчального плану передбачена 1 година на підсилення навчання грамоті. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

       Робочий навчальний план складено у 2019 -2020 навчальному році для учнів 1, 2 класів відповідно до Типової освітньої програми розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої Колегією МОН  України 22 лютого 2018 року.

Мовно- літературна освітня галузь в 1 класі реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти» і окремий предмет "Англійська  мова".

Мовно- літературна освітня галузь в 2 класі реалізується через  навчальні предмети  «Українська мова», «Читання» і окремий предмет "Англійська  мова".

Матиматична галузь у 1,2 класах реалізується через  окремий предмет  "Математика".

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича, і технологічна освітні галузі  в 1 класі через  навчальний предмет  « Я досліджую світ»

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича, і технологічна, інформатична освітні галузі  в 2 класі через  навчальний предмет  « Я досліджую світ»

Фізкультурна освітня галузь реалізується окремим предметом "Фізична культура".

Мистецька освітня галузь реалізується інтегрованим курсом "Мистецтво".

 

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1  класі підлягають вербальному

формувальному  оцінюванню  яке  має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

         Навчальні досягнення здобувачів освіти у 2 класі підлягають формувальному і підсумковому (тематичному і завершальному)оцінюванню. Оцінювання результатів навчання   у 2 класі здійснюється вербально.

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу складає 805 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2 класу складає 875 годин/навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Складено  згідно

                                                                                                             Базового навчального плану початкової освіти

 для класів (груп) з українською мовою навчання за

типовою освітньою програмою розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою Колегією МОН  України 22 лютого 2018 року

 

Робочий навчальний план

 для здобувачів початкової освіти (1,2 класів)

ОЗЗСО «Мутинська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

на 2019 – 2020 навчальний рік

 

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 клас

(5 учнів)

2 клас

(13 учнів)

Інваріантний складник

Навчання грамоти

Українська мова і читання

7

 

2

 

7

3

 

Англійська мова

Математика

4

4

Я досліджую світ

Дизайн і технології

3

1

5

Мистецьтво

2

2

Фізкультурна*

3

3

Варіативний складник

 

 

Усього

22

24

       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора