A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад "Мутинський ліцей"
Кролевецької міської ради

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт директора школи про роботу

у 2018-2019 навчальному році

 

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її удосконалення.

Діяльність  методичного кабінету щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками Кролевецького району у 2018-2019 навчальному році скеровувалась у відповідності до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну  освіту», «Про інноваційну діяльність»,  «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових документів, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011–2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпорядженнями голів обласної та районної адміністрацій i затверджених cecіями обласної та районної рад цільових програм, а також управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Кролевецької районної державної адміністрації, плану роботи та рекомендацій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також Положення про районний методичний кабінет та була спрямована на реалізацію головної мети – забезпечення якісного науково-методичного  супроводу системи  загальної  середньої, дошкільної  та позашкільної освіти, організацію   науково-методичної   роботи, підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розвиток  їхньої  творчої ініціативи, а в цілому – на успішне виконання завдань розвитку національної освіти, створення умов для творчої самореалізації учасників освітнього процесу, підвищення якості освітніх послуг.

 1. Робота над науково-методичною проблемою.   

Зміст методичної роботи головним чином був орієнтований на реалізацію  науково-методичної проблеми.    Рівень педагогічної майстерності минулого року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми  «Формування життєвих компетентностей учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності у світлі реалізації Концепції Нової української школи».

Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем вчителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи вцілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку.

Педагогічний колектив в ОЗЗСО «Мутинська ЗОШІ-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області» – це команда педагогів- професіоналів, які  володіють освітніми технологіями, організовують навчання і життєдіяльність дітей, створюють умови для їх розвитку, власним прикладом позитивно впливають на виховання світогляду вихованців.

По-перше, -  це сталий за складом колектив ( стаж роботи більшої частини нашого колективу  - більше 15 років  у нашому закладі );

по-друге,  - це кваліфікований колектив;

по-третє, - наш колектив  молодий - середній вік  - 40 років. 

Сьогодні навчально-виховний процес у школі здійснює творчий колектив: 

          Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Навчальний рік

Кількість педпрацівників

Вища

І

ІІ

спеціаліст

Старший вчитель

2018/2019

18

10

3

3

2

5

       Організаційно-методичне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи спрямовувалося на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування в учителів свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій навчання, що забезпечують умови компетентнісно зорієнтованого навчання, соціалізацію навчально-виховного процесу, розвиток в учнів життєвих компетенцій.

2. Основними напрямами методичної роботи були:

- надання допомоги вчителям з окремих теоретичних та методичних питань щодо удосконалення педагогічної компетентності (семінари, консультації, засідання МО, наставництво, організація самоосвіти, співбесіди, методичні наради);

- опанування діяльнісних технологій навчання та методи їх трансформування в педагогічну практику;

- проведення експериментальної діяльності.

Професійно-особистісні якості вчителів розвивалися в напрямах формування:

- ціннісніх орієнтацій, адекватних завданням розвитку школи та вимогам компетнтісно зорієнтованого навчання;

- упровадження в навчально-виховний процесс новітніх теоретичних розробок, ефективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

- навичок самоаналізу та саморегуляції педагогічної діяльності.

Адміністрацією спільно з методичною радою проводилося:

- виявлення, вивчення та узагальнення досвіду інноваційної діяльності вчителів та поширення узагальнених матеріалів досвіду;

- надання методичної підтримки тим, хто активно вносить позитивні зміни в освітній процес.

Використовувалися різні засоби, форми, методи вдосконалення професійної майстерності педагогів, серед них найбільш поширеними були такі:

- інноваційні повідомлення з демонстрацією уроків;

- розвиток традиційних і пошукових форм методичної роботи;

- групові консультації для вчителів, які активно впроваджують завдання компетентнісного та діяльнісного характеру;

- сумісна розробка завдань, що забезпечують умови отримання знань, відповідно до вимог державних стандартів базової та початкової загальної освіти;

- узагальнення та презентація інноваційного педагогічного досвіду.

Методичний супровід здійснювався диференційовано з:

- молодими та малодосвідченими вчителями;

- керівниками предметних методичних об’єднань;

- вчителями, які атестувалися;

- вчителями, які брали участь в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій;

- вчителями, які проводили відкриті уроки;

- вчителями початкової ланки.

Крім такої диференціації працювали динамічні творчі групи вчителів з підготовки та проведення засідань педагогічних, методичних рад, постійні творчі групи з реалізації науково-методичної проблеми школи, експеримента- льно-дослідницької роботи, впровадження питань національно-патріотичного виховання.

Цільовою орієнтацією інноваційної діяльності було:

- створення та використання інтелектуального продукту, реалізація нових оригінальних ідей;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій;

- створення умов виховання в учнів патріотизму, виховання свідомого громадя-нина, патріотаУкраїни;

- формування нової філософії освіти на підставі сучасних концепцій організації освітнього процесу.

Важливе місце в методичній діяльності займала діяльність предметних методичних об’єднань.

Шкільні методичні об'єднання та проблеми, за якими вони  функціонують протягом навчального року:

1) Учителів початкових класів « Формування компетентністного підходу в навчанні молодших школярів шляхом розширення діапазону форм організації навчання» (керівник Нібак О.М.);.

2)  Учителів предметів  природничо-математичного циклу «Формування ключових компетентностей на  міжпредметній основі необхідна умова творчої індивідуальності особистості учня і учителя» (керівник Єсипенко О.Л.);

3)  Учителів предметів гуманітарного циклу «Розвиток творчої компетентності учня як засобу креативної освіти на уроках предметів гуманітарного циклу» (керівник Шандар Н.В).;

4) Учителів предметів мистецько-оздоровчого циклу «Формування життєвих компетенцій на уроках мистецько - оздоровчого циклу»  (керівник        Єсипенко В.В.);

 5) Класних керівників «Формування системи життєвих цінностей, ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві» (керівник Проценко Л.В.).

 Керівники методичних  об’єднань – це вчителі, які велику увагу приділяють підвищенню педагогічної компетентності вчителів шляхом залученням їх до різних форм методичної роботи, здійснюють методичне та практичне забезпечення участі вчителів у педагогічних заходах різних рівнів, розробці методичних та дидактичних матеріалів. Підсумки роботи свідчать про те, що методичні об’єднання за своїм змістом сприяли підвищенню педагогічної майстерності вчителів та ефективності організації освітньої діяльності учнів. На основі вивчення дидактичних розробок учителів, участі в педагогічних заходах різних рівнів можна констатувати: плідно працювало методичне об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін та методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу в плані підбору матеріалів для роботи з обдарованими учнями, тестових завдань для ДПА, ЗНО.

Дотримуючись запланованих заходів у 2018-2019 навчальному році  удосконалюючи зміст форми та методи роботи та працюючи над вивченням і впровадженням проблемного питання було організовано та проведено:

 • Методичний анонс – огляд новинок літератури «Педагогічні перлини»;
 • МО семінар «Шляхи активізації науково-методичної діяльності педагогів»;
 • Науково-методичний семінар «Життєва компетентність – потенціал сучасної педагогіки і психології»;
 • Педрада  «Реалізація інтегрованого підходу у початковій освіті у контексті Конвенції нової української школи»
 • Психологічний педсемінар «Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти в умовах НУШ» ;
 • Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху»;
 • Методичний практикум «Дослідницька  діяльність учителя як складова професійної компетентності»;
 • Круглі столи по МО «Концепція Нова українська школа. Простір освітніх можливостей»;
 • Конференція «Технології формування життєвої компетентності» (вивчення інноваційних технологій, створення банків навчально-методичного забезпечення викладання предметів з метою підвищення ефективності ОП та методичного забезпечення проблемної теми);
 • Співбесіди з учителями. Інноваційні технології та творчість учителів;
 • Педагогічні читання "Скарби педагогічної думки";
 • Семінар-практикум Впровадження інформаційних технологій в освітній процес( інтерактивна дошка) ;
 • Семінар «Шляхи активізації науково-методичної діяльності педагогів»;
 • Декада педагогічної майстерності «Атестація – майстерність і зрілість»
 • Педагогічні розсипи «Дидактико – методичні й технологічні знахідки вчителів»;
 • Творчі звіти вчителів, які атестуються (презентація власних наробок, методичних щоденників, порфоліо, відео презентації тощо.)
 • Самоосвіта, оновлення МТБ «Створення сучасного освітнього середовища орієнтованого на потреби учня».

4. Методичний кабінет закладу.

Активізував свою роботу на допомогу вчителям у підвищенні науково- методичного рівня шкільний методичний кабінет завідуючий Герасименко В.В.

Упродовж року  методичним кабінетом були надані наступні освітні послуги:

 • підготовка вчителів до роботи за новим Державним стандартом;
 • організаційне забезпечення курсової перепідготовки педкадрів на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відслідкування результативності курсової перепідготовки;
 • апробація підручників, навчального забезпечення;
 • організація консультування педагогічних працівників із питань інноваційного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки;
 • організація супроводу процесів створення методичного продукту;
 • сприяння створенню творчого середовища для реалізації інноваційного особистісного потенціалу учнів, учителів, методистів;
 • сприяння розвитку професійної компетентності педагогів, здійснення науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти.

В кабінеті знаходяться плани методичних об’єднань, матеріали атестації педагогічних працівників, портфоліо вчителів, матеріали семінарів, проведених на базі школи. Розробки вчителів, буклети,постійно діюча виставка педагогічні розсипи «Дидактико – методичні й технологічні знахідки вчителів, збірка розробок відкритих уроків.

Постійно  оновлюються матеріали стендів:

 • Внутрішній контроль;
 • Атестація;
 • Методичний порадник;
 • Профспілковий вісник.

5. Участь педагогів у конкурсах фахової майстерності

Педагоги школи приймають участь у конкурсах фахової майстерності:

 - Мамай О.В. брав участь у фаховому конкурсі  «Вчитель року», став переможцем відбіркового етапу та лауреатом обласного (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Географія»

 - Босак Л.М.-  конкурс – огляд «Діяльності роїв» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

 - ХVІІ обласний зліт учасників профілактичних програм "Я - моє здоров’я - моє життя!, "Рівний - рівному", "Дорослішай на здоров’я!».

 - Босак Г.С. конкурс «Кабінетів психолога», форум психологів.

Учителі опорного закладу брали активну участь у районних, обласних  семінарах, вебінарах.

 - Герасименко В.В. участь у обласному семінарі 01.03.2018 на базі КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей презентація сучасної STEM-лабораторії.,

-  обласний семінар з теми «STEM-освіта: стан упровадження та перспективи розвитку», який відбувся 29 березня 2018 року на базі Сумського державного університету та Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

- Каптан В.В. участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ» 23-24 квітня 2019 року;

Єсипенко В.В., вчитель Захисту Вітчизни, є членом обласної творчої групи «Дидактично – методичне забезпечення предмету ОЗВ» з січня 2016 року.

Четверо наших вчителів є керівниками  районних  методичних об’єднань вчителів-предметників.

- 28 вересня 2018 року на базі опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» відбувся семінар «Формування здорового способу життя та профілактика ризикованої поведінки учнів та молоді» для вчителів основ здоров’я, заступників із виховної роботи та педагогів-організаторів.

- 08 лютого 2019 року на базі ОЗЗСО «Мутинська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів» відбулося засідання районного методичного об’єднання вчителів математики "Організація освітнього простору Нової української школи".

- 15 березня 2019 року на базі ОЗЗСО "Мутинська ЗОШ І-ІІІ ступенів" відбулося районне методоб'єднання вчителів української мови і літератури, приурочене 205 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. Захід проведено у формі літературно-музичного квест-марафону "Іду душею до Тараса".

 

6. Організація робота з молодими вчителями

Значна методична робота здійснена з молодими педагогами. Працювала  «Школа молодого вчителя». Підсумком роботи були результати навчально- виховного процесу, відкриті уроки. Значну роль в цьому відіграли і вчителі-наставники:

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки, працювала школа молодих . Сформовано творчі пари з молодих і досвідчених педагогів:

вчитель-наставник Єсипенко В.В.- молодий вчитель  Нібак О.В.;

Основними сферами методичної діяльності «Школи молодого вчителя» були:

- урок – його психолого-педагогічні засади;

- сучасні педагогічні технології організації освітньої діяльності учнів;

- педагогічне портфоліо вчителя;

- види та форми оцінювання навчальних досягнень учнів;

- проблеми формування мотиваційної діяльності школярів за сучасних умов.

Були проведені індивідуальні бесіди з метою виявлення нахилів, особистих інтересів, умінь здійснювати самоаналіз та самооцінювання. Для з'ясовування, як молоді учителі оцінюють свою підготовленість до проведення уроку, яка допомога потрібна, в якому плані доцільніше їх залучати до методичної діяльності, проводилися індивідуальні бесіди.

За результатами аналізу перших відвідуваних уроків був сформований блок характерних недоліків , що знижують ефективність навчання учнів, серед яких найбільш поширеними є:

- не достатнє забезпечення зворотного зв'язку;

- неефективне використання умов кабінету;

- недостатнє стимулювання навчальної діяльності учнів в процесі уроку.

           На підставі виявлених характерних недоліків  в організації уроку, було сформовано коло питань для молодих вчителів щодо методичної роботи:

- зміст діяльності вчителя на кожному етапі уроку;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та методи стимулювання учнівської діяльності;

- нові вимоги державних стандартів до органзації навчання учнів.

Молоді педагоги брали активну участь у громадському житті школи (виступи на педрадах, на засіданнях методичних об'єднань, відкриті уроки-Нібак О.В. 6 клас «Баскетбол»).

7. Атестація педагогів

З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, забезпечення соціального захисту педагогів, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді в закладі  була проведена атестація педагогічних працівників , яка є суттєвим моментом, як у діяльності всього педагогічного колективу, так і окремого педагогічного працівника. Педагоги, які проходили атестацію, демонстрували рівень своєї педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних педагогічних заходах. Своєчасне ознайомлення педагогів із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, роз’яснення членам педагогічного колективу основних атестаційних умов і вимог сприяли виробленню позитивної громадської думки щодо атестації, запобігли можливим конфліктам. Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників було суворе дотримання законодавчих та нормативних вимог, об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів.

У закладі у 2018/2019 навчальному році було створено атестаційну комісію І рівня. Наявні нормативні документи щодо проведення атестації. План роботи атестаційної комісії, графік проходження атестації вчителями.

До 15 березня 2019 року вивчалась педагогічна діяльність педагогів Мутинського освітнього округу, які атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах.

Узагальнення роботи щодо проведення атестації зроблено на базі ОЗЗСО "Мутинська ЗОШ І - ІІІ ступенів" 26 березня 2019 року. Відбулася презентація творчих звітів учителів, що атестуються, а також засідання атестаційної комісії І рівня. Власний досвід презентували вчителі ОЗЗСО "Мутинська ЗОШ І - ІІІ ступенів" , філії Яровського НВК, Литвиновицького НВК та Локнянського НВК.

Члени атестаційної комісії І рівня відзначають, що атестація стимулює педагогічних працівників до творчих розробок, методичних рекомендації та посібників, до участі в професійних конкурсах. Під час атестаційного періоду активність вчителів, які атестувалися значно зросла. Так, учителі брали активну участь у районних семінарах, Мамай О.В. взяв участь у фаховому конкурсі  «Вчитель року» та став лауреатом обласного (регіонального) туру.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення  фахового рівня та кваліфікаційної категорії.

Всього у 2019 році проведено атестацію в ОЗЗСО  «Мутинська ЗОШ І – ІІІ ступенів» 10 педагогів;

Результати атестації, згідно рішення районної атестаційної комісії:

 1. Атестували на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» з 04.04.2019 року:
  1. Давидову Валентину Василівну, вчителя початкових класів опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області»;
  2. Босак Людмилу Миколаївну, вчителя основ здоров’я  опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області»;
  3. Кислу Олену Миколаївну, вчителя математики Литвиновицького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».
 2. Атестували на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії з 04.04.2019року:
  1. Мамая Олександра Володимировича, вчителя географії опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області»;
  2.  Єсипенко Інну Іванівну, вчителя української мови та літератури опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області»;
 3. Атестували на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» з 04.04.2019року:
  1. Давидову Валентину Василівну, вчителя початкових класів опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області».
 4. Атестували на присвоєння  педагогічного звання «старший учитель» з 04.04.2019року:
  1. Босак Людмилу Миколаївну, вчителя основ здоров’я  опорного закладу загальної середньої освіти «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області».

Згідно рішення атестаційної комісії І рівня:

1. Атестували на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії з 04.04.2019року:

1)Ковтун Вячеслава Олександровича , вчитель математики Локнянського НВК «ЗОШ І –ІІ ступенів – ДНЗ»;

2. Атестували на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» з 04.04.2019 року:

1) Стулень Ірину Миколаївну,вчителя зарубіжної літератури філії ОЗЗСО

«Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області».

2) Клименко Галину Володимирівну вчителя початкових класів  Литвиновицького навчально–виховногокомплексу « ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

3. Атестували на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії з 04.04.2019року:

    1)Висоцьку Тетяну Миколаївну,вчителя історії та правознавства Литвиновицького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

2) Краснопольського Анатолія Миколайовича, вчителя фізичної культури філії ОЗЗСО «Мутинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Кролевецької районної ради Сумської області».

4 .Атестували на відповідність займаній посаді (бакалавр)

Чередник Яну Юріївна, вчителя трудового навчання Локнянського НВК «ЗОШ І –ІІ ступенів – ДНЗ».

 

8. Підвищення кваліфікації вчителів.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

 

9.Самоосвітня діяльність педагогів.

Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно володіє складним матеріалом з предмету; прийомами й засобами роботи над собою. Педагоги закладу наполегливо працюють за індивідуальними освітніми маршрутами, опрацьовуючи свої проблемні теми, які є складовою шкільної проблемної теми. Такий принцип організації самоосвіти – поєднання її обов’язкового з добровільно обраним змістом найбільш виправдав себе. У процесі самоосвіти реалізуються дидактичні принципи навчання: систематичність, послідовність, наступність, зв’язок з практикою тощо. Крім участі в шкільних педагогічних та методичних заходах, вчителі школи беруть активну участь в роботі районних м/о та творчих груп, районних та обласних семінарах, сертифікаційованих навчаннях що проводяться на базі опорних шкіл, конкурсах фахової майстерності районного та обласного рівнів, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної майстерності

Учителі нашої школи, йдучи в ногу з часом,  наполегливо займаються самоосвітою, підвищують свій професійний рівень та вдосконалюють методику своєї роботи . Вчителі мають папки самоосвіти, плани. Кожен обрав науково-методичну проблему, над якою  працює

 

        10.Вивчення передового педагогічного досвіду

 

Мовчан С.І. провідний бібліотекар

Тема досвіду « Формування всебічно розвиненого читача шляхом використання інноваційних форм та методів роботи»

Вивчення передового педагогічного досвіду на районному рівні ( 1 рік).

Поширення ефективного досвіду відбувається за такими формами:

- захист досвіду;

- опис досвіду в друкованому вигляді для зберігання в методичному кабінеті;

- виступи носіїв досвіду на засіданнях методичних об′єднань, семінарських заняття;

- наставництво;

- проведення відкритих уроків з висвітленням основної ідеї досвіду ;

- майстер-класи.

 

       11. Організація роботи з обдарованими учнями.

 

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

Педагогічний колектив школи докладав значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загально навчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.

Як було зазначено, згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання були проведені такі заходи:

 1. Перегляд та поновлення шкільного банку обдарованих дітей;
 2. Створені портфоліо обдарованих дітей;

У школі проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін.

З метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах районного етапу у вересні – грудні 2018 року було складено графік підготовки учнів до олімпіад.

Результати ІІ етапу з базових дисциплін .

14 учнів представляли нашу школу з 11 предметів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

          Загальна кількість призових місць у Мутинській ЗОШ- 10. Із них :

       І – 3 місця - Єсипенко Р. учениця 10 класу з фізики, інформаційних технологій, української мови та літератури;

       ІІ – 3 місця - Єсипенко І. учениця 10 класу з фізики та української мови та літератури, Бондаренко А. учениця 10 класу;

       ІІІ – 4 місця. Єсипенко Р. учениця 10 класу з географії та математики,  Левченко О. з історії України.

Найкращі результати на олімпіадах показала  Єсипенко Руслана, учениця 10 класу - 5 призових місць  і представляла нашу школу у ІІІ етапі олімпіад з інформаційних технологій (вчитель Єсипенко В.В .) 8 результат, та української мови та літератури (вчитель Єсипенко І.І.) 9 результат.

Єсипенко Руслана, учениця 10 класу, є стипендіатом Голови Кролевецької РДА.

За результатами роботи у минулому навчального року  учні стали учасниками олімпіад та переможцями конкурсів різних рівнів.

Діти нашої  школи активні учасники різних конкурсів, значна робота в цьому належить також вчителю захопити , підготувати. Інтерактивні конкурси «Кенгуру», «Колосок», Левеня», «Лелека», «Гринвіч», сприяють підготовці учнів до особливої форми контролю навчальних досягнень тестування ЗНО.

 • У конкурсі «Кенгуру» . який проходив на базі нашої школи приймало участь 23 учнів. Із них 2добрих результів координатор Єсипенко О.Л..
 • Участь  у осінньому конкурсі «Кенгуру» 18 учнів 26 класи.
 • Природничий конкурс «Колосок» координатор ЛяховкаЛ.П.

«Осінній колосок» – учасників 50

 Результати: 16 золотих колосків та 25срібних.

-   «Весняний колосок» - учасників 54 із них 23 золотих, 29 срібних. Таких результатів учні досягли за рахунок підготовки вчителів Пилипенко  Н.М. 4 клас,   Давидова В.В. 1 клас,Ляховка Л.П. 2 клас, Нібак О.М. 4 клас,Герасименко В.В.,Мамай О.В..

 • У конкурсі «Геліантус» 54учасників. З них 4  дипломи ІІІ ступеня,

16 грамот. Координатор Ляховка Л.П.; 16

 • У конкурсі «Левеня», координатор Герасименко В.В. приймало участь 15учнів. 5 добрих результатів ;
 • Конкурс з англійської мови «Гринвіч»  25 учасників. Координатор Бондаренко Н.В. ( 1 золотий, 1 срібний,1 бронзовий)
 • «Соняшник» з української мови та літератури учасників 33 з них 1 учень Диплом І, Диплом ІІ3 учні, Диплом ІІІ-5 учнів координатор Дячок О.В.;

      - Участь у ІІ етапі  Міжнародного конкурсі ім П.Яцика . 9 учасників. ІІ місце 2 учні (10 клас Єсипенко І. вчитель Єсипенко І.І., 4 клас Сергієнко О., вчитель ЛяховкаЛ.П), ІІІ місце 1 учень 5 клас Босак Ю. вчитель Єсипенко І.І.;

- Всеукраїнська олімпіада  Олімпус з української мови 29 учасники, 3 учні стали лауреатами конкурсу координатор Шандар Н.В.).:

- конкурс імені Тараса Шевченко І місце учениця 10 класу Єсипенко Р. вчитель Єсипенко І.І.;

-  участь у осінній сесії Всеукраїнська олімпіада  Олімпус з української мови 16 учасники,з української літератури 21, хімії 9, біології, англійської мови 2.;

- « Патріот» учасників 10 з них 2 срібних, 2 бронзових. Координатор Каптан В.В.

Учні школи активно залучаються до творчої діяльності в гуртках, всеукраїнських, районних  творчих конкурсів:

Назва конкурсу

Кількістьучасників

Результати

Районний відбірко вий конкурс читцівце

3

І - міс, ІІ місце -1 учень

 Районний фестиваль хореографії «Магія танцю»

8

Лауреати

Проект «Відкривай Україну»

10

 

Інтернет олімпіада з української мови

10

1 – І місце, 1 –ІІІ місце

Інтернет олімпіада з англійської мови

4

1 – ІІІ місце

Конкурс юних перекладачів

2

Дипломи учасника

Конкурс ім. Т Шевченка

3

1 – І місце

Конкурс ім. П Яцика

9

1 – ІІ місце,1 – ІІІ місце

Gra -sunflower

14

 

 

Учні школи є активними учасниками районних та обласних, спортивних  змагань. Вчителі  Лебедь О.В., Нібак О.М.

Неодноразово учні нашої школи ставали призерами змагань з пішохідного туризму керівник Єсипенко О. І.

Участь  у районних, обласних ,Всеукраїнських, змагань фізкультурно – оздоровчого спрямування у2018-2019навчальному році.

Захід

Результат

К-ть уч.

1

Районні змагання з спортивного орієнтування

4 місце, індивід 1 –І місце

10

2

Джура районний етап

І

8

3

Джура обласний етап

ІІІ

8

4

Районні змагання з футболу

4

7

5.

Районні змагання з осіннього кросу

ІІ

8

6.

баскетбол

участь

8

7.

Легка атлетика

ІІІ

10

8.

Чемпіонат України з водного туризму

10 місце

4

9.

 Районні змагання з водного туризму

1 –І місце і 2 – ІІ місця

6

10.

Районний туристичний зліт

І

11

11.

Обласний туристичний зліт 2018

6

4

12.

Спартакіада допризивної молоді

І

3

 

Основою роботи з обдарованими дітьми у нашій школі стало реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва,спорту, створено сприятливі умови для реалізації потенціальних можливостей дітей.

       

       12. Моніторингове дослідження

Педагогічні працівники та адміністрація школи проводили моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі. Визначався рейтинг учнів по класах, по школі, рейтинг класів.

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти», з метою вивчення якості підготовки учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти до державної підсумкової атестації  та зовнішнього незалежного оцінювання, своєчасного та оперативного надання методичної допомоги педагогам з питань підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році,  у грудні було проведено моніторинг якості знань учнів 11 класу із української мови та літератури, математики, історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання .

Варто зазначити, що адміністрація школи систематично здійснює предметно-узагальнений контроль стану викладання предметів.

- географії педагогічна рада протокол №4 від 29.11.2018 року;

- української мови та літератури в початковій ланці педагогічна рада протокол №4 від 29.11.2018 року;

- зарубіжної літератури педагогічна рада протокол №6 від 04.02.2019 року;

- української мови та літератури педагогічна рада протокол №9 від 24.04.2019 року.

 

 13.Висвітлення результатів методичної роботи.

 

Результати методичної роботи висвітлюються на  шкільному сайті(http://mutinskool.wixsite.com/zagalnoosvitny), сторінка у Facebook Мутинська ЗОШ

Нібак О.М.,Давидова В.В. розміщують свої доробки на освітніх сайтах «На урок», «Всеосвіта», Освітній портал.

 Розробка« Лікарські дерева України» Нібак О.М , була надрукована у журналі  «Колосок».

Аналіз стану методичної навчально - виховної роботи за минулий рік дають підстави вважати, що план над науково – методичною проблемою педагогічним колективом виконано.

Поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби школи є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому навчальному році:

•        не досить ефективно працювали методичні об’єднання керівники Шандар Н.В.,Єсипенко В.В. Робота в них не була адресною, не врахувала конкретні запити кожного вчителя, окремі засідання проведено не на належному теоретичному та практичному рівнях, не вірно оформлені протоколи засідань;

•        недостатньо якісні зміст та оформлення матеріалів передового педагогічного досвіду вчителів;

•        не приділялася належна увага друкуванню статей в педагогічній пресі ;

•        недостатньою є діяльність вчителів щодо освоєння та апробації новітніх технологій навчально-виховного процесу;

•        більш результативною та ефективною має бути робота методичного кабінету, шкільних методичних   об'єднань, "старших учителів" щодо результативності виступів учителів у  професійних конкурсах., «Учитель року»,  учнів на олімпіадах з базових дисциплін у І, ІІ,  етапах;

•        недостатньою є діяльність соціально-психологічної служби школи; не завжди ефективною та результативною є робота щодо запобігання правопорушень неповнолітніми, профілактики негативних явищ серед учнівської молоді.

Спираючись на партнерські стосунки, колектив ОЗЗСО «Мутинська загальноосвітня школа» готовий сприяти розкриттю творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу, підвищенню відповідальності, мотивації, ефективності роботи щодо  реформування  освіти та реалізації ідеї створення опорної школи.

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора